Unicode Block - Basic Latin

Unicode Version 15.1

1-128 of 128 results

U+0000
NUL
NULL
U+0001
SOH
START OF HEADING
U+0002
STX
START OF TEXT
U+0003
ETX
END OF TEXT
U+0004
EOT
END OF TRANSMISSION
U+0005
ENQ
ENQUIRY
U+0006
ACK
ACKNOWLEDGE
U+0007
BEL
ALERT
U+0008
BS
BACKSPACE
U+0009
HT
CHARACTER TABULATION
U+000A
EOL
END OF LINE
U+000B
VT
LINE TABULATION
U+000C
FF
FORM FEED
U+000D
CR
CARRIAGE RETURN
U+000E
SO
LOCKING-SHIFT ONE
U+000F
SI
LOCKING-SHIFT ZERO
U+0010
DLE
DATA LINK ESCAPE
U+0011
DC1
DEVICE CONTROL ONE
U+0012
DC2
DEVICE CONTROL TWO
U+0013
DC3
DEVICE CONTROL THREE
U+0014
DC4
DEVICE CONTROL FOUR
U+0015
NAK
NEGATIVE ACKNOWLEDGE
U+0016
SYN
SYNCHRONOUS IDLE
U+0017
ETB
END OF TRANSMISSION BLOCK
U+0018
CAN
CANCEL
U+0019
EM
END OF MEDIUM
U+001A
SUB
SUBSTITUTE
U+001B
ESC
ESCAPE
U+001C
FS
FILE SEPARATOR
U+001D
GS
GROUP SEPARATOR
U+001E
RS
INFORMATION SEPARATOR TWO
U+001F
US
INFORMATION SEPARATOR ONE
U+0020
SP
Space
U+0021
!
Exclamation Mark
U+0022
"
Quotation Mark
U+0023
#
Number Sign
U+0024
$
Dollar Sign
U+0025
%
Percent Sign
U+0026
&
Ampersand
U+0027
'
Apostrophe
U+0028
(
Left Parenthesis
U+0029
)
Right Parenthesis
U+002A
*
Asterisk
U+002B
+
Plus Sign
U+002C
,
Comma
U+002D
-
Hyphen-Minus
U+002E
.
Full Stop
U+002F
/
Solidus
U+0030
0
Digit Zero
U+0031
1
Digit One
U+0032
2
Digit Two
U+0033
3
Digit Three
U+0034
4
Digit Four
U+0035
5
Digit Five
U+0036
6
Digit Six
U+0037
7
Digit Seven
U+0038
8
Digit Eight
U+0039
9
Digit Nine
U+003A
:
Colon
U+003B
;
Semicolon
U+003C
<
Less-than Sign
U+003D
=
Equals Sign
U+003E
>
Greater-than Sign
U+003F
?
Question Mark
U+0040
@
Commercial At
U+0041
A
Latin Capital Letter A
U+0042
B
Latin Capital Letter B
U+0043
C
Latin Capital Letter C
U+0044
D
Latin Capital Letter D
U+0045
E
Latin Capital Letter E
U+0046
F
Latin Capital Letter F
U+0047
G
Latin Capital Letter G
U+0048
H
Latin Capital Letter H
U+0049
I
Latin Capital Letter I
U+004A
J
Latin Capital Letter J
U+004B
K
Latin Capital Letter K
U+004C
L
Latin Capital Letter L
U+004D
M
Latin Capital Letter M
U+004E
N
Latin Capital Letter N
U+004F
O
Latin Capital Letter O
U+0050
P
Latin Capital Letter P
U+0051
Q
Latin Capital Letter Q
U+0052
R
Latin Capital Letter R
U+0053
S
Latin Capital Letter S
U+0054
T
Latin Capital Letter T
U+0055
U
Latin Capital Letter U
U+0056
V
Latin Capital Letter V
U+0057
W
Latin Capital Letter W
U+0058
X
Latin Capital Letter X
U+0059
Y
Latin Capital Letter Y
U+005A
Z
Latin Capital Letter Z
U+005B
[
Left Square Bracket
U+005C
\
Reverse Solidus
U+005D
]
Right Square Bracket
U+005E
^
Circumflex Accent
U+005F
_
Low Line
U+0060
`
Grave Accent
U+0061
a
Latin Small Letter A
U+0062
b
Latin Small Letter B
U+0063
c
Latin Small Letter C
U+0064
d
Latin Small Letter D
U+0065
e
Latin Small Letter E
U+0066
f
Latin Small Letter F
U+0067
g
Latin Small Letter G
U+0068
h
Latin Small Letter H
U+0069
i
Latin Small Letter I
U+006A
j
Latin Small Letter J
U+006B
k
Latin Small Letter K
U+006C
l
Latin Small Letter L
U+006D
m
Latin Small Letter M
U+006E
n
Latin Small Letter N
U+006F
o
Latin Small Letter O
U+0070
p
Latin Small Letter P
U+0071
q
Latin Small Letter Q
U+0072
r
Latin Small Letter R
U+0073
s
Latin Small Letter S
U+0074
t
Latin Small Letter T
U+0075
u
Latin Small Letter U
U+0076
v
Latin Small Letter V
U+0077
w
Latin Small Letter W
U+0078
x
Latin Small Letter X
U+0079
y
Latin Small Letter Y
U+007A
z
Latin Small Letter Z
U+007B
{
Left Curly Bracket
U+007C
|
Vertical Line
U+007D
}
Right Curly Bracket
U+007E
~
Tilde
U+007F
DEL
DELETE